Patrulaterul convex

Lilla Pellegrini

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material este descrierea unor proprietăți ale unghiurilor unor patrulatere convexe.Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto-dirijată a elevilor la activitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere, decodificare, organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fiparcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție.Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor despre patrulaterele convexe, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupune atingerea mai multor competențe specifice.Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi umplerea unor goluri sau implicarea elevilor într-o învățare activă, adaptabilă ritmului lor propriu. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități.Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită față de manual a conceptelor geometrice.

Unghiuri. Clasificare

Adrian Ivan

29 septembrie 2021 3:00

Definim noțiunea de unghi precizând elementele componente ale acestuia și prezentăm modul de construcție. Introducem măsura unui unghi folosind raportorul. Clasificăm unghiurile ținând cont de măsura lor. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor de recapitulare de la începutul clasei a VI-a. Elevii se vor familiariza cu instrumentele de lucru (echer, riglă gradată, raportor), vor desena/identifica și măsura unghiuri. Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.

Unghiuri. Măsura unui unghi - Recapitulare

Adrian Ivan

29 septembrie 2021 3:00

Reactualizarea informațiilor legate de unghiuri, măsură a unui unghi, exemple concrete unde se poate folosi și instrumentul demăsură - raportorul. Materialul propus poate fi utilizat singur sau ca parte componentă a unei activități mai ample în cadrul orelor derecapitulare a noțiunilor legate de unghiuri, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor de recapitulare de la începutul clasei a VI-a.Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.

Drepte paralele (recapitulare)

Lilla Pellegrini

29 august 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material este de estimarea și calcularea măsurii unui unghi utilizând diverse date, reguli, relații. Elevii rețin mai multe informații dacă pot să parcurgă sarcinile în ritmul lor propriu. Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto-dirijată a elevilor la activitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere,decodificare, organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu.Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție. Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor despre dreptele paralele, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupune atingerea mai multor competențe specifice.Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi conștientizarea complexității lumii înconjurătoare și încurajarea implicării elevului în autoevaluare. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități. Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită față de manual a conceptelor geometrice.

Unghiuri (recapitulare)

Lilla Pellegrini

29 iulie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material este de estimarea și calcularea măsurii unui unghi utilizând diverse date, reguli, relații. Elevii rețin mai multe informații dacă pot să parcurgă sarcinile în ritmul lor propriu. Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto- dirijată a elevilor la activitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere, decodificare, organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție. Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor despre unghiuri, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupune atingerea mai multor competențe specifice. Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi conștientizarea complexității lumii înconjurătoare și încurajarea implicării elevului în autoevaluare. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități.Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită față de manual a conceptelor geometrice.

Calcule cu măsuri de unghiuri

Lilla Pellegrini

29 mai 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în operații cu măsuri de unghiuri. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea învățării și rezultatelor învățării.Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu unitatea de măsură a unui unghi, respectiv submultiplii acesteia. Elevii pot exersa deprinderea de a construi unghiul cu măsura egală cu suma sau diferența măsurilor a două unghiuri și pot exersa diferite operații cu măsuri de unghiuri exprimate în grade și minute. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptului de măsura unui unghi și operațiile care se pot efectua cu aceste măsuri dar poate fi și parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune dezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul parcurgerii domeniul de conținut Figuri geometrice și unități de măsură, clasa a V-a.