Unghiuri. Clasificare

Adrian Ivan

29 septembrie 2021 3:00

Definim noțiunea de unghi precizând elementele componente ale acestuia și prezentăm modul de construcție. Introducem măsura unui unghi folosind raportorul. Clasificăm unghiurile ținând cont de măsura lor. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor de recapitulare de la începutul clasei a VI-a. Elevii se vor familiariza cu instrumentele de lucru (echer, riglă gradată, raportor), vor desena/identifica și măsura unghiuri. Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.

Unghiuri. Măsura unui unghi - Recapitulare

Adrian Ivan

29 septembrie 2021 3:00

Reactualizarea informațiilor legate de unghiuri, măsură a unui unghi, exemple concrete unde se poate folosi și instrumentul demăsură - raportorul. Materialul propus poate fi utilizat singur sau ca parte componentă a unei activități mai ample în cadrul orelor derecapitulare a noțiunilor legate de unghiuri, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor de recapitulare de la începutul clasei a VI-a.Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.

Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop evaluarea (autoevaluarea) rezultatelor învățării. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare. Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumiți itemi și rezolvați frontal sau individual. Testul este alcătuit din 10 itemi, fiecare item este item de tip alegere multiplă, cu 4 răspunsuri posibile, un singur răspuns corect. Opt itemi sunt punctați cu câte 10 puncte, doi itemi valorează 5 puncte, astfel se obține un total de 90 de puncte, 10 puncte sunt din oficiu. Itemii evaluează competențe specifice asociate noțiunilor din domeniile de conținut: mulțimi, mulțimea numerelor naturale, mulțimea numerelor întregi, rapoarte și proporții, noțiuni geometrice fundamentale,triunghiul.

Rapoarte și proporții I (recapitulare)

Lilla Pellegrini

29 august 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în modelarea matematică a dependențelor direct sau invers proporționale.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online,secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea noțiunilor legate de rapoarte și proporții.Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Rapoarte și proporții. Raportul procentual (1)

Lilla Pellegrini

29 august 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în interpretarea unui raport ca raport procentual.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online,secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcursedoar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea noțiunilor legate de raportulprocentual și elemente de organizare a datelor.Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un contextmai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Operații cu numere întregi - recapitulare

Sorina Mihaela Stoian

29 august 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea/recapitularea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru recapitularea la începutul clasei a 7-a, a operațiilor de adunare,scădere, înmulțire, împărțire și ridicare la putere cu numere întregi. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea unor proprietăți ale operațiilor cu numere întregi pentru optimizarea calculelor numerice, utilizarea regulilor de calcul cu puteri (calcule numerice).

Resursa cuprinde formularea unor probleme simple după imagini/scheme/desene date și rezolvarea acestora folosind operațiile cunoscute, adunare și scădere în concentrul 31-100. Accentul este pus pe modalități de compunere a problemelor (variante model) și scrierea corectă a operațiilor corespunzătoare, utilizând denumiri/simboluri matematice, a răspunsului problemei și verificarea rezolvării.

Divizibilitate (recapitulare)

Lilla Pellegrini

29 iulie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în modelarea unor probleme practice utilizând metode aritmetice.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de cătreelevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea noțiunilor legate de divizibilitatea numerelor naturale. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Unghiuri (recapitulare)

Lilla Pellegrini

29 iulie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material este de estimarea și calcularea măsurii unui unghi utilizând diverse date, reguli, relații. Elevii rețin mai multe informații dacă pot să parcurgă sarcinile în ritmul lor propriu. Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto- dirijată a elevilor la activitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere, decodificare, organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție. Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor despre unghiuri, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupune atingerea mai multor competențe specifice. Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi conștientizarea complexității lumii înconjurătoare și încurajarea implicării elevului în autoevaluare. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități.Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită față de manual a conceptelor geometrice.

Resursa cuprinde formularea unor probleme simple după imagini/scheme/desene date și rezolvarea acestora folosind operațile cunoscute, adunare și scădere în concentrul 0-31. Accentul este pus pe modalități de compunere a problemelor (variante model) și scrierea corectă a operațiilor corespunzătoare, a răspunsului problemei și verificarea rezolvării.

Tipuri de reacții chimice - Recapitulare

Madalina Angelusiu

29 iulie 2021 3:00

Resursa de tip video propusă conține informații referitoare la tipurile reactii chimice învățate. Sunt prezentate reacții de combinare, de descompunere, de substituție și de schimb.Această resursa poate fi utilizată la clasă 3 – 12 minute. Reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la reacțiile chimice. De asemenea, resursa este utilă în rezolvarea de probleme pe baza reacțiilor chimice studiate.

Ce știu? Cât știu? Cum știu?

Didina Botgros

29 martie 2021 3:00

În testul formativ propus este vizată competența 1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice, prin intermediul unor itemi obiectivi – cu alegere multiplă sau duală. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a rezolva exerciții variate de tipul: „Află suma/diferența/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.”. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. În mediul online, elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă. Fișa de evaluare este creată pentru a fi utilizată în cadrul unei lecții de recapitulare/evaluare.