Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții zecimale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Determinarea C.M.M.M.C. al unor numere naturale

Adrian Ivan

29 octombrie 2021 3:00

Activitățile de învățare asociate (din programa școlară) sunt determinarea c.m.m.d.c./c.m.m.m.c. prin descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime și verificarea, prin exemple, a proprietății =, unde a și b sunt numere naturale (de exemplu, calcularea c.m.m.m.c. pentru numere prime între ele).Se vor prezenta exemple practice de descompuneri în factori primi ale unor numere naturale și apoi de identificări ale c.m.m.m.c-ului. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor ce abordează noțiuni legate de divizibilitatea numerelor naturale, din clasa a VI-a. Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.

Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1000

Didina Botgros

29 octombrie 2021 3:00

Material video despre ordonarea crescătoare/descrescătoare a numerelor naturale formate din trei cifre.Activitățile de învățare vizate de acest material constau în ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturalede trei cifre prin compararea acestora două câte două, identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiții precizate, identificarea, scrierea și citirea relației de ordine între numere date.

Pornind de la binecunoscuta lectură „Cartea cu Apolodor”, copiii sunt dirijați în călătorie alături de personajul principal și descoperă cum se realizează scăderea cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000. Verbalizarea scrierii numerelor păstrând corespondența ordinelor și a rezolvărilor sunt elemente prezentate de personajul tutore care intervine cu notații sau indicații pe ecran. Fiecare segment al călătorie se realizează cu un alt mijloc de transport și propune copiilor realizarea scăderilor din distanța rămasă.

Mulțimea numerelor reale

Lilla Pellegrini

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material constă în sortarea unor numere naturale, întregi, raționale sau iraționale în funcție de mulțimea căreia îi aparțin utilizând terminologia adecvată.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea noțiunii de număr real și a relației de incluziune dintre cele patru mulțimi de numere studiate în gimnaziu. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Rotunjirea la mii a numerelor naturale din concentrul 0-10000

Nicoleta Laura Piros

29 septembrie 2021 3:00

Prin intermediul unui scurt material video ce prezintă exemple concrete, elevii vor învăța cum se rotunjesc la mii numerele naturale în concentrul 0-10000.

În grădina bunicului. Compararea numerelor naturale 0-10

Cornelia Bataus

29 septembrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități:1. Numărare (crescător și descrescător de la 0 la 10)2. Completarea șirului de numere naturale;3. Exercițiu de numărare în situație concretă (numărarea legumelor de fiecare fel); utilizarea simbolurilor atematice pentru compararea numerelor (>, <, =)4. Comparări numerice (Cine a cules mai mult? Bunica sau bunicul? Dar mai puțin?)5. Introducerea sintagmei „vecini ai unui număr” (identificarea vecinilor numerelor scrise pe legume)

Numerele naturale 10-20

Cornelia Bataus

29 septembrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități: 1. Numărare (crescător și descrescător de la 10 la 200) 2. Completarea șirului de numere naturale; 3. Exercițiu de numărare în situație concretă (numărarea iepurașilor); utilizarea simbolurilor matematice pentru compararea numerelor (>, <, =) 4. Comparări numerice (Care grupă de iepurași are mai mulți? Care mai puțini? 5. Introducerea sintagmei „vecini ai unui număr” (identificarea vecinilor numerelor scrise pe morcovi) 6. Desenarea pas cu pas a unui iepuraș

Înmulțirea numerelor naturale

Raluca Tuliga

29 august 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu numere naturale folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 9 -12 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Puterea cu exponent natural a unui număr natural

Raluca Tuliga

29 august 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu numere naturale folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7 - 9 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru activitatea remedială asociată testului de evaluarea inițială de la începutul clasei a VI-a. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal, dar poate fi folosită foarte bine și pentru testarea online. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron, la clasă sau ca studiu individual.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru administrarea la clasă în urma testului inițial, dar poate fi folosită și ca studiu individual pentru elevii absolvenți ai clasei a V-a. Activitatea remedială constă într-un set de exerciții, organizate pe 5 secvențe, fiecare având câte 5 itemi care vizează efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operațiile aritmetice şi proprietățile acestora. Itemii sunt cu alegere multiplă, cu 4 câte variante de răspuns, dintre care unul este cel corect, iar ceilalți, distractorii, urmăreasc greșeli tipice conceptuale sau procedurale.

Adunarea și scăderea numerelor naturale

Raluca Tuliga

29 iulie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu numere naturale folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții ordinare, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Numere naturale

Raluca Tuliga

29 iulie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în scrierea și citirea numerelor naturale, reprezentarea pe axa numerelor, compararea și ordonarea numerelor naturale, aproximări și estimări.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 8 -10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții ordinare, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Test - Împărțirea numerelor naturale

Didina Botgros

29 iulie 2021 3:00

În testul formativ găsim efectuarea de înmulțiri şi împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a rezolva prin împărțire exerciții și probleme variate. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. Elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.

Analiza testării inițiale

Raluca Tuliga

29 iulie 2021 3:00

Materialul propus.conține explicațiile exercițiilor și problemelor conținute în testarea inițială. Sunt discutate greșelile frecvent întâlnite la astfel de aplicații. Materialul video tratează noțiuni ancoră din ciclul primar și oferă informații punctuale referitoare la activități remediale.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 12 -15 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.

Materialul prezintă scăderea cardinalelor unor mulțimi care au același număr de elemente. Sunt evidențiate modalitățile de grupare a elementelor unei mulțimi pentru determinarea cardinalului acesteia. Scăderea de termeni egali se face prin probleme practice, asociind apoi scăderea repetată cu operația de împărțire corespunzătoare. Se dau noțiunile specifice operației de împărțire (deîmpărțit, împărțitor, cât). Sunt propuse spre rezovare câteva probleme după imagini, probleme în care se asociază oprația de scădere repetată de termeni egali, cu operația de împărțire.

Test - Inmulțirea numerelor naturale

Didina Botgros

29 iunie 2021 3:00

În testul formativ propus este vizată competența 1.5. Efectuarea de înmulțiri şi împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a rezolva prin înmulțire exerciții și probleme variate. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. În mediul online,elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.

Înmulțirea numerelor naturale prin adunare repetată

Didina Botgros

29 iunie 2021 3:00

Materialul prezintă adunarea cardinalelor unor mulțimi care au același număr de elemente. Sunt evidențiate modalitățile de grupare a elementelor unei mulțimi pentru determinarea cardinalului acesteia. Aflarea sumelor de termeni egali se face prin probleme practice, asociind apoi suma cu operația de înmulțire corespunzătoare. Se dau noțiunile de factor și produs. Sunt propuse spre rezovare câteva probleme după imagini, probleme în care se asociază oprația de adunare repetată de termeni egali, cu operația de înmulțire.

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând chestionar de reactualizare a perechilor de numere ce formează zecea întreagă, scheme de prezentare a procedeului de calcul în scris și exerciții aplicative.Pentru realizarea scăderilor cu trecere peste ordin prin folosirea procedeului de calcul în scris am prezentat scheme grafice pentru înțelegerea algoritmului. Transferul informațional este realizat în secțiunea de exersare, prin aplicarea procedeului de calcul în scris pentru trei exerciții propuse. Rezultatele acestor exerciții pot fi introduse în cadrul aplicației finale, elevii primind feedback sincron asupra corectitudinii rezolvării.