Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării unei probleme/situații-problemă (de exemplu: calculul masei molare pentru a determinarea numărului de moli, a numărului de entități elementare-atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specificate de asemenea particule, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme privind calculul cantității de substanță ce se exprimă într-o unitate de măsură fundamentală din Sistemul Internațional de Unități de Măsură). Se insistă asupra aspectului exprimării cantității de substanță fie în g, moli sau număr de entități elementare (cu precizări privind numărul lui Avogadro, N A, sau constanta lui Avogadro). Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din tabele/anexe.

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea familiarizării, asimilării și aplicării algoritmilor de rezolvare a unor probleme de calcul stoechiometric, calcularea masei unui reactant/produs de reacție pentru o reacție care are loc cu un anumit randament. Pașii ce trebuie parcurși urmăresc derularea logică: 1. scrierea corectă a ecuației reacției chimice (scrierea corectă a formulelor chimice pe baza valențelor și stabilirea coeficienților pentru respectarea legii conservării atomilor); 2. sublinierea formulelor substanțelor ce se vor utiliza în calcul (de identificat și calculat masa de substanță introdusă în exces într-o reacție chimică pentru a determina masa substanței pure ce determină produsul de reacție); 3. stabilirea semnificației cantitative (în grame sau în moli) a ecuației reacției chimice (reactanților și a produșilor de reacție); 4. notarea datelor problemei și a necunoscutei (în grame sau în moli) și stabilirea proporției din care se va determina necunoscuta; 5. determinarea necunoscutei și interpretarea, din punct de vedere chimic, a rezultatului.Pe baza unui enunț se descifrează informațiile și se rezolva problema reliefând aplicarea algoritmului de rezolvare a calcului stoechiometric pentru calcularea masei unui reactant/produs de reacție pentru o reacție care are loc cu un anumit randament. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de reactivare a cunoștințelor asimilare în clasa a VI-a la matematică (rapoarte egale, proporție, proprietatea fundamentală a proporției: produsul mezilor este egal cu produsul extremilor).