Determinarea C.M.M.M.C. al unor numere naturale

Adrian Ivan

29 octombrie 2021 3:00

Activitățile de învățare asociate (din programa școlară) sunt determinarea c.m.m.d.c./c.m.m.m.c. prin descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime și verificarea, prin exemple, a proprietății =, unde a și b sunt numere naturale (de exemplu, calcularea c.m.m.m.c. pentru numere prime între ele).Se vor prezenta exemple practice de descompuneri în factori primi ale unor numere naturale și apoi de identificări ale c.m.m.m.c-ului. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor ce abordează noțiuni legate de divizibilitatea numerelor naturale, din clasa a VI-a. Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.

Activitate remedială - Unități de măsură

Rodica Doinita Cocalea

29 octombrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru activitatea remedială asociată testului de evaluarea inițială de la începutul clasei a VI-a. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal, dar poate fi folosită foarte bine și pentru testarea online. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron, la clasă sau ca studiu individual. Resursa educațională propusă poate constitui un material desine stătător folosit pentru administrarea la clasă în urma testului inițial, dar poate fi folosită și ca studiu individual pentru elevii absolvenți ai clasei a V-a. Activitatea remedială constă într-un set de exerciții, organizate pe 5 secvențe, fiecare având câte 5 itemi care vizează: transformări ale unităților de măsură standard folosind fracții zecimale, calcularea perimetrului unei figuri geometrice, evidențiind intuitiv perimetrul, calcularea ariei unei figuri geometrice, aplicarea formulei pentru calculul volumului unui cub şi a unui paralelipiped dreptunghic. Itemii sunt cu alegere multiplă, cu 4 câte variante de răspuns,dintre care unul este cel corect, iar ceilalți, distractorii,urmăresc greșeli tipice conceptuale sau procedurale.

Criterii de divizibilitate cu 2, 5, 10^n, 3 sau 9

Adrian Ivan

29 octombrie 2021 3:00

Reactualizarea informațiilor legate de divizori, numere prime, criterii de divizibilitate cu 2, 5„3 sau 9, prin exemple concrete. Materialul propus poate fi utilizat singur sau ca parte componentă a unei activități mai ample încadrul orelor de recapitulare/predare a noțiunilor legate de divizibilitate, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor din clasa a VI-a. Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.

Unghiuri. Clasificare

Adrian Ivan

29 septembrie 2021 3:00

Definim noțiunea de unghi precizând elementele componente ale acestuia și prezentăm modul de construcție. Introducem măsura unui unghi folosind raportorul. Clasificăm unghiurile ținând cont de măsura lor. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor de recapitulare de la începutul clasei a VI-a. Elevii se vor familiariza cu instrumentele de lucru (echer, riglă gradată, raportor), vor desena/identifica și măsura unghiuri. Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru activitatea remedială asociată testului de evaluarea inițială de la începutul clasei a VI-a.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal, dar poate fi folosită foarte bine și pentru testarea online. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron, la clasă sau ca studiu individual.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru administrarea la clasă în urma testului inițial, dar poate fi folosită și ca studiu individual pentru elevii absolvenți ai clasei a V-a.Activitatea remedială constă într-un set de exerciții, organizate pe 5 secvențe, fiecare având câte 5 itemi care vizeazăefectuarea de calcule cu fracții ordinare folosind operațiile aritmetice şi proprietățile acestora. Itemii sunt cu alegere multiplă, cu 4 câte variante de răspuns, dintre care unul este cel corect, iar ceilalți, distractorii, urmăreasc greșeli tipice conceptuale sau procedurale.

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru activitatea remedială asociată testului de evaluarea inițială de la începutul clasei a VI-a.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal, dar poate fi folosită foarte bine și pentru testarea online. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron, la clasă sau ca studiu individual.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru administrarea la clasă în urma testului inițial, dar poate fi folosită și ca studiu individual pentru elevii absolvenți ai clasei a V-a.Activitatea remedială constă într-un set de exerciții, organizate pe 5 secvențe, fiecare având câte 5 itemi care vizeazăefectuarea de calcule cu fracții zecimale folosind operațiile aritmetice şi proprietățile acestora. Itemii sunt cu alegere multiplă, cu 4 câte variante de răspuns, dintre care unul este cel corect, iar ceilalți, distractorii, urmăreasc greșeli tipice conceptuale sau procedurale.

Unghiuri. Măsura unui unghi - Recapitulare

Adrian Ivan

29 septembrie 2021 3:00

Reactualizarea informațiilor legate de unghiuri, măsură a unui unghi, exemple concrete unde se poate folosi și instrumentul demăsură - raportorul. Materialul propus poate fi utilizat singur sau ca parte componentă a unei activități mai ample în cadrul orelor derecapitulare a noțiunilor legate de unghiuri, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor de recapitulare de la începutul clasei a VI-a.Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.

Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop evaluarea (autoevaluarea) rezultatelor învățării. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare. Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumiți itemi și rezolvați frontal sau individual. Testul este alcătuit din 10 itemi, fiecare item este item de tip alegere multiplă, cu 4 răspunsuri posibile, un singur răspuns corect. Opt itemi sunt punctați cu câte 10 puncte, doi itemi valorează 5 puncte, astfel se obține un total de 90 de puncte, 10 puncte sunt din oficiu. Itemii evaluează competențe specifice asociate noțiunilor din domeniile de conținut: mulțimi, mulțimea numerelor naturale, mulțimea numerelor întregi, rapoarte și proporții, noțiuni geometrice fundamentale,triunghiul.

Rapoarte și proporții I (recapitulare)

Lilla Pellegrini

29 august 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în modelarea matematică a dependențelor direct sau invers proporționale.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online,secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea noțiunilor legate de rapoarte și proporții.Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Rapoarte și proporții. Raportul procentual (1)

Lilla Pellegrini

29 august 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în interpretarea unui raport ca raport procentual.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online,secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcursedoar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea noțiunilor legate de raportulprocentual și elemente de organizare a datelor.Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un contextmai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Drepte paralele (recapitulare)

Lilla Pellegrini

29 august 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material este de estimarea și calcularea măsurii unui unghi utilizând diverse date, reguli, relații. Elevii rețin mai multe informații dacă pot să parcurgă sarcinile în ritmul lor propriu. Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto-dirijată a elevilor la activitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere,decodificare, organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu.Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție. Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor despre dreptele paralele, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupune atingerea mai multor competențe specifice.Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi conștientizarea complexității lumii înconjurătoare și încurajarea implicării elevului în autoevaluare. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități. Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită față de manual a conceptelor geometrice.

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru activitatea remedială asociată testului de evaluarea inițială de la începutul clasei a VI-a. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal, dar poate fi folosită foarte bine și pentru testarea online. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron, la clasă sau ca studiu individual.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru administrarea la clasă în urma testului inițial, dar poate fi folosită și ca studiu individual pentru elevii absolvenți ai clasei a V-a. Activitatea remedială constă într-un set de exerciții, organizate pe 5 secvențe, fiecare având câte 5 itemi care vizează efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operațiile aritmetice şi proprietățile acestora. Itemii sunt cu alegere multiplă, cu 4 câte variante de răspuns, dintre care unul este cel corect, iar ceilalți, distractorii, urmăreasc greșeli tipice conceptuale sau procedurale.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transpunerea unei probleme într-o inecuație care se rezolvă în mulțimea numerelor întregi; transpunerea unei situații date în limbaj matematic, utilizând inecuații. Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de cătreelevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea etapelor de rezolvarea a unei probleme cu ajutorul inecuațiilor. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Unghiuri (recapitulare)

Lilla Pellegrini

29 iulie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material este de estimarea și calcularea măsurii unui unghi utilizând diverse date, reguli, relații. Elevii rețin mai multe informații dacă pot să parcurgă sarcinile în ritmul lor propriu. Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto- dirijată a elevilor la activitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere, decodificare, organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție. Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor despre unghiuri, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupune atingerea mai multor competențe specifice. Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi conștientizarea complexității lumii înconjurătoare și încurajarea implicării elevului în autoevaluare. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități.Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită față de manual a conceptelor geometrice.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea unor proprietăți ale operațiilor cu numere întregi pentru optimizarea calculelor numerice și utilizarea regulilor de calcul cu puteri (calcule numerice). Resursa creată poate să devină un ajutor pentru elevi și profesori în atingerea diferitelor obiective (de învățare sau de predare). Resursa are scopul de a promova creativitatea la elevi. Utilizarea resursei îi va ajută pe elevi să construiască cunoștințe mai aprofundate pe tema Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor și va contribui la dezvoltarea strategiilor individuale de învățare, valorilor, atitudinilor și abilităților. Resursa contribuie la construirea unei baze solide pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în condițiile în care materialul este parcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de profesorii de matematică, la clasă sau online. Un profesor poate să aleagă anumite activități de învățare și să le parcurgă doar pe acelea sau poate să parcurgă integral resursa. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptelor legate de ordinea efectuării operațiilor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe specifice aferente domeniului de conținut Mulțimea numerelor întregi.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în redactarea demersului de rezolvare a unor ecuații în mulțimea numerelor întregi (inclusiv verificarea soluțiilor) și transpunerea unei probleme într-o ecuație care se rezolvă în mulțimea numerelor întregi. Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea etapelor de rezolvarea a unei probleme cu ajutorul ecuațiilor. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Împărțirea numerelor întregi

Lilla Pellegrini

29 mai 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență înmulțirea numerelor întregi. Resursa creată poate să devină un ajutor pentru elevi și profesori în atingerea diferitelor obiective (de învățare sau depredare). Resursa are scopul de a promova creativitatea la elevi. Utilizarea resursei îi va ajută pe elevi să construiască cunoștințe mai aprofundate pe tema Împărțirii numerelor întregi și va contribui la dezvoltarea strategiilor individuale de învățare, valorilor, atitudinilor și abilităților. Resursa contribuie la construirea unei baze solide pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în condițiile în care materialul este parcurs individual decătre elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de profesorii de matematică, la clasă sau online. Un profesor poate să aleagă anumite activități de învățare și să le parcurgă doar pe acelea sau poate să parcurgă integral resursa. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptelor legate de împărțirea numerelor întregi, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe specifice aferente domeniului de conținut Mulțimea numerelor întregi.

Scăderea numerelor întregi

Lilla Pellegrini

29 mai 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în Utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență scăderea numerelor întregi.Resursa de învățare a fost concepută cu scopul de a susținepredarea și învățarea în diferite contexte. Scopul principal alresursei este de oferirea unei surse de experiență de învățareeficientă. Filmul realizat poate ajuta elevii în procesul de învățare, le poate lărgi experiența de învățare și totodată să satisfacă câteva dintre nevoile lor de învățare. Resursa cuprinde o etapă de captare a atenției și evaluare inițială (primele activități de învățare) și o etapă de prezentareși interpretare. Această etapă încurajează comunicarea șiinteracțiunea profesorul-elev, resursa poate să constituie suport,dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online. A treia etapă este reprezentată de activitățile de învățare care au ca și scop evaluarea rezultatelor învățării, eficacitatea și contribuția resursei în atingerea obiectivelor stabilite (formarea competenței specifice). Secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manual. Pot fi alese doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea sau se poate prezenta toate resursa. Totodată materialul poate fi parcurs și individual de către elevi, în ritmul lor propriu.Utilizarea resursei Scăderea numerelor întregi îi ajută pe elevi să construiască cunoștințe mai aprofundate despre Scăderea numerelor întregi și să își dezvolte strategiile individuale de învățare. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg (situația financiară, temperatura),resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Activitățile de învățare din acest material constau în utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență calcularea puterii cu exponent număr natural a unui număr întreg nenul.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, fiind un suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 13 minute. Pot fi alese doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptelor de puterea unui număr întreg, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe specifice corespunzătoare domeniului de conținut Mulțimea numerelor întregi.

Ecuații (Mulțimea numerelor întregi)

Lilla Pellegrini

29 aprilie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în utilizarea operațiilor cu numere întregi pentru a determina mulțimea soluțiilor numere întregi ale unei ecuații.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție de 15 minute cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea noțiunii de ecuație, ecuații echivalente, soluția unei ecuații. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Adunarea numerelor întregi

Lilla Pellegrini

29 martie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în Utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență adunarea numerelor întregi. Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție de 11 minute cuprinde exemple diferite față de manual. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea operației de adunare. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Înmulțirea numerelor întregi

Lilla Pellegrini

29 martie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în Utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență înmulțirea numerelor întregi. .Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, fiind un suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 13 minute. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptelor de înmulțirea numerelor întregi, dar poate fi privită și ca parte componentă a uneiactivități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Rezolvarea unei ecuații în Z

Sorina Mihaela Stoian

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-12 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea modului de rezolvare a unei ecuații pe mulțimea numerelor întregi, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în formularea unor răspunsuri logice în raport cu cerințele de calcul numeric, scrierea unei ecuații echivalente cu o ecuație dată, redactarea demersului de rezolvare a unor ecuații pe mulțimea numerelor întregi.

Rezolvarea unei inecuații în Z

Sorina Mihaela Stoian

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-12 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea modului de rezolvare a unei inecuații pe mulțimea numerelor întregi, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în formularea unor răspunsuri logice în raport cu cerințele de calcul numeric, scrierea unei inecuații echivalente cu o inecuație dată, redactarea demersului de rezolvare a unor inecuații pe mulțimea numerelor întregi.

Ecuații și inecuații cu modul în Z

Sorina Mihaela Stoian

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-12 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea modului de rezolvare a unei ecuații, respectiv inecuații cu modul pe mulțimea numerelor întregi, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în exprimarea unor caracteristici ale modulului, derivate din definiția acestuia, respectiv redactarea demersului de rezolvare a unor ecuații sau inecuații cu modul pe mulțimea numerelor întregi

Proporții. Șiruri de rapoarte egale.

Rodica Doinita Cocalea

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe,dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât si asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un materialde sine stătător folosit pentru înțelegerea noțiunilor de proporție și de șir de rapoarte egaleResursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizată de acest material constă în identificarea, citirea, scrierea și exemplificarea de proporții sau de șiruri de rapoarte egale, prin exemple din practică/cotidian și identificarea mărimilor dintr-o reprezentare grafică, cu ajutorul cărora putem să scriem un șir de rapoarte egale

Cazurile de congruență a două triunghiuri oarecare

Sorina Mihaela Stoian

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptului de triunghiuri congruente, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitatea de învățare vizată de acest material constă în stabilirea congruenței unor triunghiuri identificând criteriul de congruență potrivit și apoi utilizarea relației de congruență a triunghiurilor pentru stabilirea congruenței unor segmente sau unghiuri.Acest material prezintă atât teoretic cât și grafic cele trei cazuri de congruență ale triunghiurilor oarecare.

Rapoarte (I)

Rodica Doinita Cocalea

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea noțiunii de raport între două numere, dar și a noțiunii de raport procentual. Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în identificarea, citirea, scrierea și exemplificarea de rapoarte în care termenii sunt numere sau de raport procentual, prin exemple din practică/cotidian.

Triunghiuri congruente - aplicații

Sorina Mihaela Stoian

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 15-20 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru aplicarea cazurilor de congruență a două triunghiuri în probleme practice atât la clasa a VI-a cât și în cadrul unei activități de recapitulare pentru examenul de evaluare națională la elevii de clasa a VIII-a. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în modelarea geometrică a unei situații concrete, asociind acesteia metoda triunghiurilor congruente. De asemenea activitatea presupune și argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie și realizarea de conexiuni practice-aplicative. Astfel materialul prezintă trei probleme practice, rezolvarea lor presupunând aplicarea cazurilor de congruență a triunghiurilor oarecare sau dreptunghice.

Rapoarte (III)

Rodica Doinita Cocalea

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe,dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât si asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un materialde sine stătător folosit pentru înțelegerea noțiunii de raportdintre două mărimi fizice diferite fel cu ar fi: viteza și densitatea.Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în identificarea, citirea, scrierea și exemplificarea de rapoarte care vizează noțiunile intradisciplinare sau interdisciplinare în care apar rapoarte, prin exemple din practică/cotidian.

Identificarea triunghiurilor congruente

Sorina Mihaela Stoian

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptului de triunghiuri congruente, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitatea de învățare vizată de acest material constă în recunoașterea unor triunghiuri congruente în configurații geometrice date.Astfel materialul ilustrează diverse reprezentări grafice în care pot fi identificate mai multe seturi de triunghiuri congruente.

Cazurile de congruență a două triunghiuri dreptunghice

Sorina Mihaela Stoian

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptului de triunghiuri congruente, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în stabilirea congruenței unor triunghiuri dreptunghice identificând criteriul de congruență potrivit și apoi utilizarea relației de congruență a triunghiurilor pentru stabilirea congruenței unor segmente sau unghiuri. Astfel materialul prezintă atât teoretic cât și grafic cele patru cazuri de congruență ale triunghiuri dreptunghice

Rapoarte (II)

Rodica Doinita Cocalea

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea noțiunii de raport dintre două mărimi fizice de același fel cu ar fi: scara unei hărți, concentrația unei soluții, titlul unui aliaj. Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitatea de învățare vizată de acest material constă în identificarea, citirea, scrierea și exemplificarea de rapoarte care vizează noțiunile intradisciplinare sau interdisciplinare în care apar rapoarte, prin exemple din practică/cotidian