Epitetul

Petru Bucurenciu

29 octombrie 2021 3:00

În această resursă este prezentat epitetul. În prima parte a resursei se pornește de la un fragment din poezia „O noapte”, de George Topîrceanu, în care apar mai multe epitete. Acestea sunt evidențiate, după care este definit epitetul, insistându-se asupra valorii expresive a acestuia și a diferenței dintre un epitet simplu și unul dublu sau multiplu. În continuare sunt oferite alte exemple de epitete cu scopul de a aprofunda noțiunea și de a asigura retenția și transferul. La final, elevilor li se propune o activitate individuală care constă în identificarea de epitete în alte texte scrise de George Topîrceanu, inclusiv enunțarea ideilor transmise prin aceste epitete.

Circumstanțialul de timp. Învățarea prin imaginație

Violeta Dana Nedelcu

29 octombrie 2021 3:00

Învățarea apelând la imaginație poate fi pe placul elevilor. Realizând legături cu imagini, muzică, emoții, se creează o atmosferă prielnică învățării. Resursa video poate fi utilizată de profesor la clasă sau de elevul autodidact. Scopul este să ofere explicații și exerciții princare să fie fixate cunoștințele despre Circumstanțialul de timp. Structural, resursa video se împarte astfel: I. Dezghețare transdisciplinară; II. Definiție, exemple; III. Învățăm, exemplificând; IV. Răspunsuri; V. (Auto)Evaluare.

Răspunsul personal sau Exprimarea unui punct de vedere. Curajul

Violeta Dana Nedelcu

29 octombrie 2021 3:00

Prin această resursă video dau repere pentru ce este răspunsul personal, diferențiindu-l de cel critic și de cel creativ. Exemplific cu un fragment din „Curajul” de Veronica Iani. Structural, resursa poate fi împărțită în secvențele: I. Moment de reflecție și clasificarea răspunsurilor; II. Caracteristicile răspunsului personal sau Exprimarea unui punct de vedere; III. Lectură și audiție: un fragment din „Curajul” de Veronica Iani; IV. Lucru pe text: formularea răspunsului personal; V. (Auto)Evaluare: Harta mentală a acțiunilor și atitudinilor personajelor.

Omonimele

Petru Bucurenciu

29 septembrie 2021 3:00

În această resursă sunt tratate omonimele. În prima parte a resursei, se pornește de la exemple de enunțuri care conțin omonime, pentru a se ajunge la definirea acestora.Următoarea parte a resursei este dedicată prezentării tipurilor de omonime (parțiale și totale), fiind oferite exemple corespunzătoare, astfel încât elevii să poată utiliza conștient achizițiile semantice în contexte ulterioare. După prezentarea aspectelor teoretice și după explicațiile referitoare la tipurile deomonime, în cadrul resursei sunt incluse exerciții și aplicații, cu scopul de a fi asigurate retenția și transferul.

Enumerația

Petru Bucurenciu

29 septembrie 2021 3:00

În această resursă este prezentată enumerația. În prima parte a resursei se pornește de la un fragment din pastelul „Dimineața”, de Vasile Alecsandri, în care apar două enumerații. Acestea sunt evidențiate, după care este definităenumerația, insistându-se asupra situațiilor în care aceasta are valoare expresivă. În continuare sunt oferite alte exemple de enumerații cu scopul de a aprofunda noțiunea și de a asigura retenția și transferul. La final, elevilor li se propune o activitate individuală care constă în identificarea de enumerații în alte poezii scrise de Vasile Alecsandri, inclusiv enunțarea ideilor transmise prin aceste enumerații.

Vorbire directă și vorbire indirectă

Petru Bucurenciu

29 august 2021 3:00

În această resursă, sunt tratate noțiunile de vorbire directă și vorbire indirectă. În prima parte a resursei se pornește de la două texte scurte, prin care sunt ilustrate cele două tipuri de vorbire, pentru a se ajunge la repere teoretice succinte. Următoarea parte a resursei este dedicată evidențierii pașilor care trebuie urmați atunci când este transformată vorbirea directă în vorbire indirectă. După prezentarea aspectelor menționate anterior și exemplificarea lor, în cadrul resursei este propusă o sarcină de lucru care vizează transformarea unui dialog în vorbire indirectă, ținându-se cont de modelele oferite. Acest exercițiu poate fi rezolvat frontal, individual sau în perechi.

Receptarea textului oral

Petru Bucurenciu

29 august 2021 3:00

Resursa educațională conține trei sarcini de lucru care vizează receptarea textului oral – snoava „Boierul și Păcală”, de Ioan Slavici.Prima sarcină presupune ascultarea globală a textului, cu scopul înțelegerii acestuia. Verificarea înțelegerii textului se realizează prin intermediul unui exercițiu care cuprinde itemi cu alegere multiplă, cu 4 variante de răspuns, dintre care unu este corect. La final, elevul poate verifica dacă a răspuns corect, reascultând textul sau apelând la formularul Microsoft anexat.A doua sarcină de lucru este reprezentată de un exercițiu care presupune ascultarea punctuală a textului oral, cu scopul de a completa enunțurile date cu cuvinte din textul dat. Așadar se insistă asupra informațiilor esențiale, de detaliu din textul audiat.A treia sarcină de lucru îi solicită elevului să realizeze rezumatul unui pasaj din textul audiat, și anume conversația dintre Păcală și boier. Elevului îi sunt oferite anumite sugestii utile în vederea redactării rezumatului. De asemenea, acesta are posibilitatea de a reasculta pasajul indicat înainte de a rezolva exercițiul sau după rezolvare,pentru a se verifica.Cuvinte-cheie: text oral, dialog, rezumat, receptarea textului

Activitatea de învățare folsoește ca ancoră textul narativ literar, despre care elevii au învățat din clasa a V-a. De aceea, poate fi folosită fie la începutul anului școlar, fie după ce elevii studiază Textul narativ literar în versuri. Structural, resursa video se împarte astfel: I. Definirea termenilor;II. Lucru pe textul „Vulpea și cocoșul” de S. Epure; III.(Auto)Evaluare; IV. Rezolvare

Atributul pronominal - Cl. a VI-a Învățarea prin imaginație

Violeta Dana Nedelcu

29 iunie 2021 3:00

I. Învățăm - prin puterea cuvintelor – Panoul motivațional și Învățăm, făcând. Investigăm. II Definim, exemplificăm III.Aplicații. IV. (Auto)Evaluare cu rezolvare

Ascultarea activă - Cl. a VI-a Învățarea prin imaginație

Violeta Dana Nedelcu

29 iunie 2021 3:00

Punctul de pornire al acestei resurse video este ideea că există momente când fiecare dintre noi are impresia că nu este ascultat.Structură: I. Evidențierea atitudinilor care duc la comunicare; II.Indicarea unui fragment de ascultat din „Etichete” de Cătălin Stoica; III. Lucru pe text: a) identificarea sensului global al textului ascultat b) întrebări referitoare la text c) informații esențiale IV. (Auto)Evaluare

Atributul adjectival - Învățarea prin imaginație

Violeta Dana Nedelcu

29 mai 2021 3:00

I. Învățăm, apelând la imagini și cuvinte. Învățăm, făcând.Investigăm. II. Definim, după ce am lucrat. III. Aplicații. IV.(Auto)Evaluare cu rezolvare

Despărțirea în silabe - reguli

Petru Bucurenciu

29 mai 2021 3:00

În această resursă este tratată despărțirea cuvintelor în silabe.În prima parte a resursei, sunt actualizate informațiile din clasa a V-a (noțiunea de silabă, cuvinte mono- și plurisilabice).Următoarea parte a resursei este dedicată prezentării principalelor reguli de despărțire a cuvintelor în silabe, prilej cu care sunt evidențiate și excepțiile de la aceste reguli. Atât regulile, cât și excepțiile de la reguli sunt exemplificate corespunzător. După prezentarea aspectelor teoretice, în cadrul resursei sunt incluse exerciții și aplicații, cu scopul de a fi asigurate retenția și transferul.Cuvinte-cheie: silabă, despărțire în silabe, reguli, excepții

Cazul genitiv - forme corecte

Petru Bucurenciu

29 martie 2021 3:00

În această resursă sunt tratate formele corecte ale substantivelor comune și proprii în cazul genitiv. La începutul clipului, elevilor li se aduce aminte ce este cazul genitiv, respectiv ce arată substantivul în cazul genitiv (posesia). Apoi sunt prezentate principalele aspecte normative care vizează substantivele în genitiv: informații regăsite în DOOM2, formele de genitiv ale substantivelor proprii feminine, utilizarea corectă a articolului genitival (marcă a cazului genitiv). În continuare, sunt propuse 2-3 exerciții/aplicații, prin care se dorește asigurarea retenției și a transferului.

„Idei, atitudini, sentimente în narativul literar”

Violeta Dana Nedelcu

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare pornește de la ideea că un text literar oferă răspunsuri unor întrebări pe care oamenii și le-au adresat încă din vechime. Exemplifică ideea de învățarea prin imaginație. Am ales un fragment din „Prometeu” din „Legendele Olimpului” de Alexandru Mitru. Valorific tema focului. Concret, elevii sunt îndrumați să-și exprime impresiile, apoi sunt create câteva exerciții de lucru pe text. Resursa poate fi folosită fie în decursul unei ore, fie pe parcursul a două ore de curs, materialul video putând fi oprit, pentru discuții cu elevii și pentru notarea răspunsurilor și a ideilor în maculatoare. De asemenea, paote fi utilizată și de către elevii autodidacți, ce doresc să exploreze și să aprofundeze cunoștințe.

Modul condițional-optativ, consolidare

Petru Bucurenciu

1 martie 2021 2:00

Resursa educațională vizează consolidarea modului condițional-optativ, avându-se în vedere următorii pași pentru realizarea unei activități de învățare eficiente: - Reține: sistematizarea noțiunilor teoretice referitoare la modul verbal în discuție - Exersează: o serie de exerciții care presupun identificarea și utilizarea formelor verbale la modul condițional-optativ, inclusiv evidențierea unor aspecte ortografice - Valorifică: un exercițiu cu caracter ludic prin care se dorește fixarea și asigurarea feedbackului.

Modurile verbului

Violeta Dana Nedelcu

29 ianuarie 2021 2:00

De la început, elevilor li se propune să învețe într-un mod plăcut și creativ. Apoi, se evidențiază importanța studierii verbului, în general, și a modurilor, în particular, găsind o legătură cu viața reală. Conține noțiuni teoretice și exemple cu verbe la cele 4 moduri. Aplicațiile pentru fixarea cunoștințelor conțin 4 exerciții, primul făcând trimtiere la un exercițiu digital, următoarele având rezolvarea un slide mai târziu. Timp: - pentru o oră de curs sau după context

Narativul literar - Învățarea prin imaginație

Violeta Dana Nedelcu

29 ianuarie 2021 2:00

Ca structură, materialul poate fi împărțit în două: În prima parte, îi pune pe elevi în situația de a descoperi că literatura ne oferă posibilitatea de a cunoaște lumile imaginate de scriitori. Evidențiază instanțele comunicării narative și le exemplifică. Partea a doua conține lucru pe text – un fragment din povestirea „Aripi salvatoare” de Victoria Pătrașcu din vol. „Nesupusele”. Se poate discuta oral, după care elevii pot lucra pe maculatoare, profesorul oprind filmul pentru a le da timp să răspundă cerințelor. La final există o secțiune „Fixarea cunoștințelor/Evaluare”. Pentru evaluare, profesorul poate întocmi o fișă cu punctaj. Durată: Înregistrarea durează 10 minute, însă se acoperă o oră de curs. De asemenea, profesorul poate decide, în funcție de specificul clasei, să o utilizeze și în a doua oră de curs.

Integrarea informațiilor dintr-un text literar

Violeta Dana Nedelcu

29 ianuarie 2021 2:00

Prima lecție din capitolul „Textul descriptiv literar în versuri” poate începe cu acest material video. Elevii ascultă și răspund sarcinilor, cum ar fi: scriu pe caiete întrebările care îi frământă, transcriu prima strofă din poezia „Sunt un om viu” de Nichita Stănescu, lucrează și ei pe text, observă, interpretează. Înregistrarea se poate opri, pe parcursul ei elevii dând răspunsuri și notându-le în maculatoare. Resursa poate fi folosită pe durata unei ore de curs. Se sugerează o temă într-o formă artistică, pentru care profesorul poate întocmi o fișă cu punctaj.